แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน และขออนุมัติเผยแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน และขออนุมัติเผยแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลโคกสูง

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลโคกสูง ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน และขออนุมัติเผยแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน และขออนุมัติเผยแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน และขออนุมัติเผยแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน และขออนุมัติเผยแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด