คำสั่งอำเภอโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่งอำเภอโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง งานผู้ป่วยใน วันที่ 5 มกราคม 2564

ประกาศ โรงพยาบาลโคกสูง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งดการเยี่ยมทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 ยกเว้น:     ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้ป่วยติดเตียงให้มีญาติที่แข็งแรงเฝ้าได้ 1 คน กรณีห้องพิเศษ:     ให้เฝ้าได้ 1 คน โดยไม่เปลี่ยนคนเฝ้า – หากมีความจำเป็นต้องเยี่ยมให้ขออนุญาตจากทางโรงพยาบาลก่อนทุกครั้ง รอบเช้า  11.00 น. – 13.00 น. รอบเย็น  17.00 น. – 19.00 น. – แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและรับเชื้อ – ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม 037441113 ต่อ 102 งานพยาบาลผู้ป่วยใน

ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง งานผู้ป่วยนอก วันที่ 5 มกราคม 2564

ประกาศ โรงพยาบาลโคกสูง เรียน  ผู้รับบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ที่มีนัด ระหว่างวันที่ 13 ม.ค.64 เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลโคกสูงจะส่งยากลับบ้านล่วงหน้าก่อนวันนัด 3-5 วัน  จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะสงบ       หากไม่มีอาการผิดปกติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ต้องมาโรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาลโคกสูงร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบจะนำยาโรคประจำตัว ให้ท่านที่บ้านเองหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน  อสม .หรือโทรสอบถามที่ งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลโคกสูง งานคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโคกสูง 310 ม.8 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  โทร 0374411130 ต่อ 103

ประกาศกลุ่มงานทันตกรรม มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(covid-19)

งดให้การรักษาที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน ส่วนทันตกรรมเฉพาะทาง อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ให้บริการทันตกรรมเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน ทางการแพทย์โดยหลีกเลี่ยงการทำหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะควบคุมได้

ประกาศอัตราค่าบริการ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องอัตราค่าบริการ สาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สธ.2562 อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2020/02/t_0004_2562.pdf”] กรมบัญชีกลาง [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2020/02/Eclaim_v393_2560.pdf”] https://www.chi.or.th/

แผนผังเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่

แผนผังเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2020/12/ผังทางเดินโรคอุบัติใหม่.pdf”]

แนวทางปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แนวทางปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2020/12/แนวทางปฏิบัติ-การวินิจฉัย-21ธค.63.pdf” title=”แนวทางปฏิบัติ การวินิจฉัย 21ธค.63″]

แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2020/12/แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร-COVID-21ธค.63.pdf” title=”แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร COVID 21ธค.63″]

โ่รงพยาบาลโคกสูงเป็นพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม 100% และคัดกรองอุณหภูมิ 100%

โ่รงพยาบาลโคกสูงเป็นพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม 100% และคัดกรองอุณหภูมิ 100%

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลโคกสูง ไม่ทนต่อการทุจริต(Khoksung Hospital Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”https://www.ksh.go.th/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศเจตนารมณ์-64.pdf” title=”ประกาศเจตนารมณ์ 64″]