ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีเข้ารับบริการนอกเวลาราชการ ที่ได้รับการประเมินเป็นสีเขียว และสีขาว ในอัตรา 50 บาท/ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีเข้ารับบริการนอกเวลาราชการ ที่ได้รับการประเมินเป็นสีเขียว และสีขาว ในอัตรา 50 บาท/ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

…………………………………………………

ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง อัตราค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

นอกเวลาราชการ หมายถึง นอกเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16:00 น. – 08:00 น.

และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งวัน 24 ชั่วโมง