รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโคกสูง ครั้งที่ 7/2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโคกสูง ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 11 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโคกสูง


ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโคกสูง